žiedas

žiedas
1 žíedas sm. (3) K, Š, Rtr, , , NdŽ, , DūnŽ, žiẽdas (4) DrskŽ, žiedaĩ pl. (3) 1. SD169, SD126, R, R79, 104, Sut, P, D.Pošk, S.Dauk, I, N, RtŽ, M, L, E, ŠT35, BTŽ, ŽŪŽ47 bot. augalo dauginimosi organas, iš kurio išauga vaisius (flos): Šaltis gaubia lapus, žíedus aguonų į daiktą J. [Fuksija] turi raudonus vamzdiškus žiedus EncVIII693. Ramunėlių žiedaĩ MedŽ207. Paprasto žiedo yra taurelė, vainikėlis, mazgelis (mezgalas) ir kuokeliai . Medžiai pilni žiedų̃ KI250. Medis baltais žiedais pražydo J.Jabl. Pirma leidžia žíedą, tada lapą Klt. Liepo žiedaĩ gerai, kap prasišaldai Aps. Yra toksai medžias, sako, šitasai kaip šermukšnio žiedaĩ balti Alz. Bijūnai raudoni, dideli žiedaĩ yr, du žíedu tura Sd. Bulvių žiedaĩ sudžiūvę ir byra, nebepražydėjo Grž. Trys žiedaĩ: vienas didelis išsiskleidęs, kitas mažesnis prasiskleidęs, o trečias tik skleidžias Č. Aukštos auga, didelės baltais žiedais y[ra] notrynės Pln. Žiedaĩ sutrinti, lapai juodauna – gal [bulvių] maras Slk. Raudoni žiedaĩ nusikaria, tokie gražūs Dgp. Žiedaĩ išsileisdinėja (skleidžiasi) LzŽ. Anys (šarkakojai) labai va prie moli[ui] auga, prikabinti tokie mažiukai žiedaĩ Kvr. Stambai pasdaro su žiedaĩs žieminių cibulių Aln. Bulbų žiedaĩ nuo kirminų Sb. Ka kosulys pradeda pjauti, liepų žiedų̃ gerk Yl. Bezdų žiedaĩ nuo peršalimo tinka Všk. Aviečių priraškiau su žiedaĩs, su šakelėm – nuo peršalimo gerai Klt. Aviečių stabarų nuo kosulio, ciobrelių, liepos žiedų̃ pagert reikia, ir pagysi Dgč. Išsivirs kokių ramuliukų arba liepos žiedų̃, i būdavo vaistai Grz. Nu rožei aš i daba gydau ruginiais miltais, plaskanių žiedaĩs Žlb. Medus iš liepo žiedų̃ tai naigeriausias Mlt. Jau kaip žydi, ka jūs matytumėt – visa šaka vienų žiedų̃ PnmŽ. Jurgilų žiedaĩ kaip kepurės (dideli) Ktk. Lapuotas tokis augalas, žíedas kap kurpelė – čebatėliu vadinas Ūd. Garavo vanduo, šokinėjo žuvelės. Tartum baltos verpeto putos plūduriavo lelijų žiedai M.Katil. O tas klevas, antai trobo[je] kur yr, žyda jau, raudoni žiedaĩ Trk. Nei žíedo, nei bulbienio bulbos, šiemet [būsim] be bulbų Klt. Ta gėlė i vasarą, sako, i žiemą žíedus tura Šts. Čia nė kokių žiedų̃ – lapai vieni Mžk. Vyšnios vien žieduõs Dglš. Tėvelio sodas ištisai žieduos A.Mišk. Palangėj pasodinta, tai švyti švyti jurginiai – vien žieduõs Klt. Seniau [dažydavo] gi liepų žiedaĩs, ramunėliais, pakritõm, kaipgi pirks [dažų margučiams] Kp. Obalių nebus, amalas sugadino žíedus Dbk. Ir labai negražu, kirminai kad pūstija žíedus K.Donel. Buvo uogos išleidę žíedus – šalna nukando Ad. Lelijos nulėpusiais žiedaĩs Sdb. Į žíedus (medžiams pradėjus žydėti) šalta buvo ir lijo Plv. Mūso [vietinės bitės] negalia paimti iš dobilų žiedų̃ nektaro Vgr. Bitis tik atranda žíedą, teip ana rausas, teip ana rausas! End. Vasarą, pavaserį dedi cukraus [bitėms], kai kokie orai, ar žiedų̃ nesti, dedi, kad turėt maitintis Kp. I ropučių žiedaĩ mačija [nuo ligų], sumaišyti reik su kitoms žolėms Bdr. Balta [obelis] – tik vienas žiẽdas (labai žydėjo) Sn. Žirniai žydėjo, išaugo didžiausi, vieni žiedaĩ, nė vieno žirnio nebuvo Rsn. Bezdas ar (taip pat) su žíedu Lnkv. Geria susivirinę bezdos žiedus [nuo kosulio] LMD(Sln). Aš tokį kibį nukirtau, pilnas buvo žiedų̃ Sd. Tas žiedas blaivus, kaip balandžio akis; nekaltas, kaip aukštas dangus Mair. Laukinės obelys ir kriaušės baltais žiedais į žemę linksta S.Nėr. Par Jonines einam miškan paparčio žiedų̃ ieškot, tada an dirvono kūrenam laužus, šokam, dūkstam Dgč. Kad kokį metą šermukšlės daug žiedų tur, lytuotas metas bus Bru. Kai paparčio žíedo ieško, išsiskirsto porom Šmn. Išeina į žíedus [tabakas], lapai tie negeri Grnk. Vištakojai į žíedus išėjo terp miškų Jsv. Žíedus sukrovė bulbos Dglš. Mūsų dygsta, jų prie žiedų bulvės Ėr. Pirmiejai žiedaĩ ažsirišdo GrvT59. Tada išaugs obelis, o iš žíedo vyno šulnys (ps.) Mlk. Su drignių žiedais galia apduoti žmogų su kokiu valgomu daiktu LMD(Žg). Kur žíedas ant žíedo, te bitelė siaudžia JT514. Akmuo be kraujo, vėjas be sparnų, papartis be žíedo JT431. O kas jį nuskins, paparčio žíedą, o kas nuramis siratą vieną DrskD221. Kokiais žiedais obelėlė žydėjo, kokį smoką obuolėliai turėjo? LTR(Lp). Putinėli, tu krovei žiedą terp šakelių (d.) Nm. Mano sodely šviesi liepelė aukso žiedais žydėjo LMD(Tvr). Tu (berželi) užaugai tarp medelių, krovei žiedus tarp šakelių, ko liūdi? LTR(Grv). Dangujęjose pilyse pakajus ir karias turi savus žiedùs, kuriais kareivius Christaus karūnavoja DP542. Ui tie alyvai, ui tie žaliejai … baltu žíedu žydėjo BzF14. Žmogus esti kaip ir žolė, kurią kad anksti papjovę, lygiai kaip padžius žolė ir žiedas krint žemėn, kad vėjas didis ištinka, žiedas žemėn puola PK85. Ir visoki žiedẽliai teip tarp savę pinas, kad iš tolo tik regis gražus margumynas A.Baran. Ale su viena diena žiedẽlis dar nesirodo K.Donel. Žiedalis SD126. Žiedelis Sut, N. Žiedytelis, žiedytis N. Žiedùkas, žiedùžis, žiedužė̃lis NdŽ; N. Žiedáitis, žiedelýtis, žiedeliùkas NdŽ. Miežio žiedẽlis NdŽ. Rugių žiedẽlis NdŽ. Rugiagėlės vamzdiniai žiedeliai . Gražūs žiedai: balžiedis, avikamša, meškažirnis, bijūnas J. Nuo uždegimų nagatkas [geriu], tokiais geltonais žiedẽliais žydančios yr Bdr. Pivonijos net juodas žiedẽlis, vaikučiamu verda nuog išgąsčių mažėliamu Dv. Tokie smulkūs žiedeliùkai, mažučiai, tiktai labai jau kvapas jų (razetų) skanus Kp. O žiedeliùkai smulkučiai [razetų], o kvepia! Vdn. Po pietų nueik, žemė mėlyna – linų žiedẽlių pribyrėję Rz. Pleiskanės kanapės rūksta tokios, pūstos, grūdų nėra, tik žiedẽliai Klt. Žiedẽliai pradėjo žydėt, iškepino, išdžiovino [saulė] Žg. An kožnos kvietko šakiūtės po žiedžiùkui, ot gera veislė! Klt. Žiedukùs [šalna] nukando, nebus uogų Kb. Šįmet nėr agurklų – tie patys žiedùkai nukraičiojo LKT105(Lkv). Suvalgyti žiedukùs, lapus i šaknis [kiaulpienės], akys pasitaisys Sg. Bulbieniai gerūs, net juodūs, o žiedžiùkai atsiranda ir prapuola, nežydi Slk. Žiedeliùs išleis, tai nugnaibysiu, kad bulbos (gumbai) augt [tulpių] Klt. Žiedžiukùs visokius braukom ir valgom GrvT129. Balti žiedeliai baltavo, juodos uogelės skaistavo, oi liuli liuli, skaistavo LTR(Dv). Tu užaugai tarp medelių, krovei žiedelius tarp lapelių, ko liūdi? StnD18. Nukris žiedelėliai, užaugs obuolėliai, išbals mano panytėlės skaistieji veideliai (d.) Brž. Raudonavo va tokiais žiedáičiais uogos Vlk. Tokie maželyčiai žiedelýčiai [tūbės] Tn. Sidabro lapai, aukso žiedeliai tai mano žolynėliai LTR(Km). Jei bus gražūs žiedužėliai, bus raudoni obuolėliai LTR(Brt). Aukšti medžiai, žali lapai, raudoni žiedeliai LTR(Kdl). Oi, nukris nukris lino žiedelis už geltonos kaselės LTR(Klvr). Papartis be žiedelio kap aš jaunas bernelis be jaunos mergelės LTR(Švn). Kiek geltonų žiedužėlių ant žaliųjų pievelių A1884,175. | prk.: Dievas, likdamas juos vienus savo seklyčioje, insakė jiems kietai nekliudytienai žiedo peno Gmž(Krd). Rožė est Jėzus Kristus, lelija esti Marija, abu žiedu danguj ChG75. Prakeiktas tas žmogus, kursai žiedą jauniškės savo velniui ataduosti PK249. Ji (meilė) susitraukia, pablanksta, o jos meilingasis žiedas nukritęs Kel1865,193. Buvo tai vaikis pagirtinas, įmanomai pramokytas ir amžiaus žiede IM1856,54. Ir mano žiedai atnešė kaštauną ir bagotą vaisių VlnE167. Idant anie visi erškėčiai ing meilius žiedeliùs pavirstų DP101. Mūsų jaunutis, vos iš padaigų išbręstantis universitetas staigiu šuoliu siūbtelėjo lietuviškais protais tarpti, mokslo žiedus krauti . Ir dabarg teip nemeilingi, teip pasiutę būsime, idant žíedą jaunumo mūsų turėtumbime prarast DP95. Baltam grabe begulėsi, žemės žíedu bežydėsi JD199. ^ Laukuosa jau duonelė balta kap grikio žíedas Pv. Sakau, [nejaugi] šitokių skarų (drabužių) nenorės [vaikaičiai], nugi kap žiedaĩ, vaikelia, dar nevelėtos, neintrintos nei rozo Kb. Pririnkau kazliukų jaunų kaip žiedẽlių Ktk. Guli kap žiedaĩ nušauti berniokai Dglš. Tavo akelės kaip linų žiedẽliai Ut. Kad tik greičiau pasveiktum ir pavasarį kaip tas žiedẽlis žydėtum Krs. Nuėmė vainiką kai žiedelį, uždėjo nuometą kai lauželį LTR(Brt). Tekėjo muno juodi kraujeliai kaip lelijos žiedeliai (d.) Jn. Durnas, kurs žodį kaip žiedą pri kailinių sega, o dar nemoka ir ožkai užmegzti uodegą D.Pošk. Sukasi kaip bitė apie žiedą PPr418, LTR(Jz). Ant visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima KrvP(Rs), LTR(Šl). Jei yra žíedas, bus ir bitė Všk. Kad buvo žiedų, būs ir obulų Ggr. Bitės geluo, lino liemuo, aukso žiedu žydi (žvakė) LTR(Vlkv). Ant lino žiedo bitutė dūzgia (žvakė) LTsV604(Vlkv). Kas yr be žíedo? (papartis) JT503; Tlž. Koks medis be žiedų? (papartis) LTR(J.Jabl). Žiemą žaliuoja, o vasarą neturi žiedo (samana) LTR. Akmeno – kojos, medžio – liemuo, rugio žiedas – kepurė (namas) LTR. Balti žiedai, juodi grūdai, razumno sėta, žąsia akėta (knyga, raidės) Prng. Pušų krūmas, ant pušų krūmo – lazdynų krūmas, ant lazdynų krūmo – rugio žiedas, ant rugio žiedo – lino žiedas (duonkepė) LTR(Užp). 2. SD169, LL72, LKAI189(Nmč) gėlė: Žiedų deivė (senovėje) I. Žiedų̃ buvo Rsn. O gražių žiedų̃ daržely! Nmč. Žiedų̃ prisirenka, žolių visokių [karvėm vainikuot] Kp. O kad aš pas matušę augau, kaip žiedelis daržely žydėjau S.Dauk. Minios prieš Dievą su žiedais išejo SGII107. ^ Vyras eina kai žíedas, apstaisęs Klt. Mano vyras kap žíedas Brb. Oho, toks berniokas kai žíedas Sld. Kaip puikus žíedas ta mergikė Klp. Jau pavasarį kalionijos tep kap žiedaĩ bus Lp. 3. Kkl žydėjimas: Pačiam žíede neužlijo, tai prastos bulvės Ds. Rugių žiedè aukšlės neršti Zr. Koks varlių nerštas, toks rugių žíedas Ds. Pačiuos žieduõs išpurkštė sodą i pagadino Klt. Kap labai sausa, žíedas sodų ar nebus pagadinta? Šlčn. Kad palyt žíede, tai anos (slyvos) do pažydėt Klt. | prk.: Našlė, dar amžiaus žiede tebesanti I. Amžinai praradau kilnių siekimų įkarštį – gražiausią gyvenimo žiedą . 4. I, , , spalva: Kokio žíedo matkas? Jn(Kp, Ds). Švenčiant linksmius paminklus, linksminančiuos mums dūšias, parėdnių žíedas esti žalias A.Baran. Mišių šventų per kryžiaunas dienas parėdnios esti žiedo rausvai melsvo A.Baran. Špatai turi visokį žiedą; žaliasis iš Amerikos ateinąs sugadus gražiems indams A1883,172. Panevėžio apskrityje sako: kokiu žiedu nudažei gijas? TS1897,1. 5. sing. col. prk. rinktiniai, geriausi žmonės: Ji (Lietuva) atidavė savo jaunimo žiedą Rusijos armijai P.Klim. O už ką, pasakyk, turime galvas guldyti? Kad mūsų žmones, inteligentus, geriausią tautos žiedą [vokiečiai] grūda į darbo stovyklas? J.Avyž. 6. pl. N, NdŽ mėnesinės: Su žiedaĩs parvažiavo Ds. Atsiradus ant rūbų žiedam, mergaitė gali tekėti LTR(Ktk). 7. pelėsis: Kap ilgiau iškepta duona pabūna, ima kur šone ir atsiranda baltas plėtmas – tai duonos žiedas . 8. Smln, Žd balta nago dėmelė: Ant nago atsirado žiedas Prn. Nagai su žiedaĩs – vargo matysi Gs. 9. ppr. dem. maloninis mergelės ar bernelio epitetas: Žiedèlis, ne vaikelis (labai gražus) Rtn. Išjojo broliukai pusėn kelio, broliukai žiedžiùkai pusėn kelio (d.) Dglš. Pamažu mažu, broleliai, pamažu mažu, žiedeliai, nesukruvinkit šūbelių, nesukapokit veidelio (d.) Švnč. Neikia, broleli, neikia, žiedeli, čiūžan šonan ženyties TDrIV21(Btrm). Žiedẽli, pas tave kas guli? DrskŽ. Ponuli, žiedẽli, viskas gerai Drs. Nemeili martelė viešnelė, man meilus broliukas žiedžiukas TDIV132(Prng).vaikelis: Ana turi antrą žíedą, t. y. antrą vaiką J.
◊ akmeñs (ãkmenio) žíedas šuns mėšlas: Akmens žiedas gerai gelbsti nuo gerklės sopės ir užkimimo LTR(Ant). Kai gerklę užema, tai daugiausiai šunio gi [išmatų duodavo], vadindavo ãkmenio žíedas Kp.
baltì žiedaĩ K mėnesinės.
kaĩp žíedas (žíedo)
1. gražus: Svečių privažiavo kàp žíedo Drsk.
2. puošnus: Du kambarius duosiu kàp žíedus Vrn.
kviẽčio žíedas pyragas: Dėkui svotuliam, ažu pyragelį, ažu kviečio žiedą (d.) Klt.
miẽžio žiedẽlis 1 alus.
rugių̃ žiedẽlis 1 degtinė: Dėku piršliui už arielką, o už arielkėlę, už rugių žiedẽlį JV763.
švento Juozapo žiedeliai LBŽ, LFII390 baltažiedė plukė.
var̃go žíedas NdŽ; LBŽ tikroji našlaitė.
vandeñs žiedaĩ , NdŽ; vándenio žíedas Gmž žalieji maurai: Karpas [v]andenio žiedais sudžiovinus barstyt LTR(Ds).
žẽmės žiedaĩ bot. elninis laumriešutis (Elaphomyces cervinus): Nu pieno pagedimo karvėms reik duot žẽmės žiedų̃ Rs.
žiedų̃ mė́nuo (mė́nesis KII361; D.Pošk) NdŽ
1. SD126, SD169, Sut, D.Pošk ketvirtasis metų mėnuo, balandis.
2. KII361, KlvK89, penktasis metų mėnuo, gegužė: Gegužinis, žiedų mėnuo turi 31 dieną prš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • žiedas — žíedas 2 dkt. Auksi̇̀nis, sidabri̇̀nis žíedas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žiedas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių laimėjimų įvertinimo ženklas – žiedas su tam tikra simbolika, užmaunamas ant piršto kurių nors svarbių varžybų nugalėtojui, pvz., Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA), Lietuvos… …   Sporto terminų žodynas

 • žiedas — žíedas 1 dkt. Gėlių̃ žiedai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žiedas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. ring vok. Ring, m rus. кольцо, n pranc. anneau, m; bague, f …   Automatikos terminų žodynas

 • žiedas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – ciklas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • žiedas — statusas T sritis šlapimo ir lyties aparatas atitikmenys: lot. Annulus; Anulus ryšiai: platesnis terminas – jungiamoji dalis …   Paukščių anatomijos terminai

 • žiedas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Anulus ryšiai: platesnis terminas – tarpinė dalis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • žiedas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Anulus ryšiai: platesnis terminas – žiuželis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • žiedas — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Anulus ryšiai: platesnis terminas – tarpinė dalis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • žiedas — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Anulus ryšiai: platesnis terminas – žiuželis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • žiedas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. ring vok. Ring, m rus. кольцо, n pranc. anneau, m; bague, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”